Uticaj površine

Ukopavanje plastičnih rezervoara

Kao što znamo plastični rezervoari se mogu postavljati na dva načina, u skladu sa potrebama i namenom, osiguravanjem iznad površine na ravnoj podlozi ili ukopavanjem u zemlju. Oni se prave u više veličina, a mogu se raditi i po porudžbini kako bi imali specifične dimenzije i zapreminu. Kada se govorimo o ukopavanju, moramo pomenuti da je to mnogo bolji izbor zbog zaštićenosti od spoljašnjih faktora, kao što su kiša, mraz i sneg. Pravilna montaža je preduslov za dalju sigurnost i što lakše korišćenje. Kada se na ovaj način postavljaju, važno je voditi računa o par dodatnih uticaja.

Sadžaj

Pritisak površine

Pritisak površine je jedan od najbitnijih faktora pri izradi i ugradnji podzemnih plastičnih rezervoara. Kako supstanca koja se skladišti unutar rezervoara vrši pritisak na zidove cisterne, tako i zemlja vrši pritisak na zidove sa spoljne strane.

Zbog toga je potrebno odraditi poseban proračun gde se uzima u obzir vrsta i količina supstance koja se skladišti, dubina na kojoj se cisterna ukopava i tip sredine u koju se ukopava. Takođe je potrebno pri samom ukopavanju napraviti tampon sloj između cisterne i zemljišta, preporučuje se mešavina peska i šljunka.

Podzemne vode

Podzemne vode mogu predstavljati problem kada je u pitanju bilo kakva konstrukcija ili ugradnja, pa tako i kad se radi o ugradnji plastičnih rezervoara u zemlju.

Osim što oslabljuju strukturu zemljišta kroz koje prolaze i time narušavaju stabilnost i sigurnost cisterni, takođe stvaraju i dodatan pritisak na zidove cisterni što može dovesti do oštećenja i pucanja.

Ukoliko se zbog plana mušterija mesto za ukopavanje cisterni poklapa sa položajem podzemnih voda potrebno je dodatno izolovati i obezbediti cisternu, pričvrstiti je ankerima ili ozidati zidove rupe i time napraviti stabilno i sigurno mesto za ugradnju.

Rastresito zemljište

Kao što je slučaj i sa podzemnim vodama isto tako i rastresito zemljište može predstavljati problem i opasnost po vašu cisternu.

Osipanje terena ili klizište opasno je po mnogo veće i stabilnije objekte kao sto su putevi i kuće/zgrade, isto tako je opasno i za podzemne rezervoare i može dovesti do havarija velikih razmera ukoliko se unutar tih rezerovara skladište materije koje su štetne po okolinu.

Ukopavanje plastičnih rezervoara